Δικαιώματα Ασθενών Ιατρείου

1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ’ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του.

2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

3. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί για ότι αφορά την κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό κι εξαρτάται από την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατό να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.

4. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2., έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ιδίου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του, να δεχθεί ή να απορρίψει κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

5. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που αυτό είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, είναι εγγυημένος.

6. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σ’ αυτόν, των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.

7. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες κι ενστάσεις, και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών κι αποτελεσμάτων.

Υποχρεώσεις εξεταζόμενου / ασθενή και συνοδών

  • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ στους χώρους του Ιατρείου.
  • Απαγορεύεται η στάθμευση στο πεζοδρόμιο του κτιρίου που στεγάζεται το Ιατρείο.
  • Απαγορεύεται η παραμονή εξεταζόμενων / ασθενών και συνοδών μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης. Αν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, απαιτείται άδεια.
  • Συστήνεται η αποφυγή παρουσίας παιδιών.
  • Ο εξεταζόμενος / ασθενής και οι συνοδοί οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της ησυχίας και της καθαριότητας όλων των χώρων. Δεν επιτρέπεται να ξαπλώνουν στο χώρο αναμονής και γενικότερα να έχουν συμπεριφορά που θα φέρνει σε δύσκολη θέση τους υπολοίπους και το προσωπικό του Ιατρείου.
  • Ο εξεταζόμενος / ασθενής και οι συνοδοί οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας του Ιατρείου, να συνεργάζονται αρμονικά με το προσωπικό και να διευκολύνουν το έργο του.
  • Ο εξεταζόμενος / ασθενής υποχρεούται να δώσει αληθείς πληροφορίες κατά τη λήψη του ιατρικού ιστορικού για τυχόν προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε (ανεξάρτητα από την αιτία προσέλευσης) και τη λαμβανομένη φαρμακευτική αγωγή.
  • Ο εξεταζόμενος / ασθενής υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις εντολές του ιατρού.
  • Ο εξεταζόμενος / ασθενής υποχρεούται να υπογράφει γραπτή δήλωση συγκατάθεσης για την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης. Σε περίπτωση διανοητικής ανικανότητας αυτού και σε επείγουσες καταστάσεις ζητείται η συγκατάθεση του ατόμου που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.