Πολιτική Ποιότητας

Η λειτουργία του Ιατρείου διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και στις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Φορέων Υγείας.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει σαν κεντρικό άξονα τους εξεταζόμενους / ασθενείς του Ιατρείου, οι οποίοι εξετάζονται για προληπτικούς, διαγνωστικούς & θεραπευτικούς λόγους. Ο σχεδιασμός έχει ως στόχο να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις & προσδοκίες των εξεταζόμενων / ασθενών και λοιπών αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του. Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, η δημιουργία στους ωφελούμενους αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει το Ιατρείο, προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα με τη τήρηση κανόνων εχεμύθειας από όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ιατρείου.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του, με σκοπό την διατήρηση υψηλού & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της εργασίας του σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον Επικεφαλής Ιατρό.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του. Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:
 1. Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τα συμβούλια ποιότητας, στα πλαίσια των οποίων, εκτός των άλλων, καθιερώνονται και ανασκοπούνται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα.
 2. Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών και η μέτρηση της ικανοποίησης τους.
 3. Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
 4. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 5. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άϋλων), για την αποτελεσματική λειτουργία του Ιατρείου.
 6. Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν μέσα από τις λειτουργικές διεργασίες του Ιατρείου
 7. Το πλαίσιο για τη διαχείριση των αλλαγών με τρόπο τέτοιο ώστε να μην επηρεάζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 8. Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης των προβλημάτων.

 

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.